Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Statut Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce

Rozdział 1
Przedmiot i zakres działania.

§ 1. Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce, zwany dalej „Zakładem”, jest
samorządowym zakładem budżetowym.
§ 2. Zakład prowadzi działalność na terenie Gminy Lubawka.
§ 3. Przedmiotem działania zakładu jest:
1) w zakresie zarządzania zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi:
a) administrowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Lubawka oraz przekazanymi Zakładowi do administrowania nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy, które powierzyły mu te zadania, w tym zawieranie umów, pobieranie czynszów oraz windykacja zaległości,
b) wykonywanie bieżących napraw i remontów,
c) reprezentacja Gminy Lubawka jako właściciela we Wspólnotach Mieszkaniowych
2) utrzymanie i modernizacja cmentarzy komunalnych;
3) w zakresie zieleni gminnej i zadrzewień, na terenach przekazanych Zakładowi do utrzymania:
a) zarządzanie i bieżące utrzymanie terenów zielonych stanowiących własność Gminy Lubawka,
b) pielęgnacja drzew i krzewów oraz koordynacja nasadzeń;
4) zarządzanie i utrzymanie placów targowych.
5) utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych;
6) bieżące utrzymanie placów zabaw;
7) Inne zadania zlecone z zakresu zadań własnych gminy pod warunkiem zapewnienia na ten cel środków finansowych.

Rozdział 2
Organizacja Zakładu.

§ 4. Bezpośredni nadzór nad Zakładem sprawuje Burmistrz Miasta Lubawka.
§ 5. 1. Kierownik kieruje Zakładem w granicach zatwierdzonego planu rzeczowo – finansowego i reprezentuje Zakład na zewnątrz.
2. Kierownik działa jednoosobowo na podstawie i w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Lubawka.
3. Kierownik zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami podejmuje samodzielnie decyzje i ponosi za nie odpowiedzialność.
§ 6. Służbowym przełożonym zatrudnionych w Zakładzie pracowników jest jego Kierownik.
§ 7. Szczegółową strukturę Zakładu określa regulamin organizacyjny Zakładu opracowany przez Kierownika Zakładu.
§ 8. 1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Zakładu upoważniony jest Kierownik w zakresie ustalonym w pełnomocnictwie udzielonym przez Burmistrza Miasta Lubawka.
2. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności wymagana jest kontrasygnata Głównego Księgowego Zakładu lub upoważnionej przez niego osoby.
3. Główny Księgowy oraz pełnomocnicy Zakładu działają w granicach pełnomocnictwa określonego przez Kierownika Zakładu.
4. Udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 9. 1. Zakład prowadzi działalność na podstawie rocznego planu rzeczowo - finansowego.
2. Zakład prowadzi rachunkowość oraz sporządza sprawozdawczość finansową określoną w przepisach dotyczących gospodarki finansowej samorządowych zakładów budżetowych.
3. Kontrolę prawidłowości rozliczeń Zakładu z budżetem Miasta sprawuje Burmistrz Miasta Lubawka.

Rozdział 3
System kontroli wewnętrznej.

§ 10. 1. W Zakładzie działa zorganizowany system kontroli wewnętrznej sprawdzający celowość, gospodarność, rzetelność i legalność podejmowanych działań.
2. System kontroli obejmuje kontrolę funkcjonalną i instytucjonalną na zasadach określonych w szczegółowym regulaminie kontroli wewnętrznej, ustalonym przez Kierownika.
3. Ogólny nadzór nad działalnością systemu kontroli wewnętrznej sprawuje Kierownik, który odpowiada za jego zorganizowanie i prawidłowe funkcjonowanie.
§ 3 Traci moc uchwała nr V/43/94 z dnia 16 grudnia 1994 r. w sprawie reorganizacji Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubawce Rady Miasta i Gminy w Lubawce.
§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawka.
§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

drukuj
metryka
historia zmian