Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Biuletynu Informacji Publicznej

Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce

Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce.

 • Data publikacji strony internetowej: 2003-06-16
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Wyłączenia

 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż ZGM w Lubawce i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Dostępna jest wersja dla osób słabowidzących

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Maciej Kosal.
 • E-mail: kontakt@zgm.lubawka.eu
 • Telefon: (75) 74 11 322

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Miasta Lubawka
 • Adres: Plac Wolności 1
  58-420 Lubawka
 • E-mail: lubawka@lubawka.eu
 • Telefon: (75) 74 11 588

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

biurowiec ZGM przy ul. Zielonej 12

wejście do budynku bezpośrednio z poziomu terenu,

budynek piętrowy, nie jest wyposażony w windę ani podjazd dla niepełnosprawnych

możliwa jest obsługa interesantów na parterze budynku

w budynku nie wydzielono toalety dla interesantów

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Zezwolenie na wejście z psem asystującym (przewodnikiem). W pozostałych przypadkach brak zgody na wprowadzanie psów.

 

drukuj
metryka
porównanie wersji
historia zmian