Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg pisemny na lokale użytkowe - marzec 2021

O G Ł O S Z E N I E

Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce

z siedzibą przy ul. Zielonej 12

na podstawie Zarządzenia 5/2021 Kierownika ZGM z dnia 03 marca 2021 r.

o r g a n i z u j e

Przetarg nieograniczony pisemny bez określenia branży na najem lokali użytkowych;

1. Plac Wolności 6/13             Lubawka                  pow. lokalu    51,22m2             stawka     4,55zł/m2

2. Plac Wolności 9/5               Lubawka                  pow. lokalu    28,40m2             stawka     4,55zł/m2

3. Ciasna 14/2                          Lubawka                  pow. lokalu    18,95m2             stawka     4,55zł/m2

4. Al. Wojska Polskiego 17/6  Lubawka                  pow. lokalu    27,70m2             stawka     4,55zł/m2

5. Ciasna 6/7                            Lubawka                  pow. lokalu    23,90m2             stawka     7,58zł/m2

6. Al. Wojska Polskiego 17/6  Lubawka                  pow. lokalu    69,10m2             stawka     7,58zł/m2

7. Rynek 10/5                           Chełmsko Śląskie    pow. lokalu    67,50m2             stawka     3,79zł/m2

8. Rynek 4/9                             Chełmsko Śląskie    pow. lokalu    16,08m2             stawka     6,32zł/m2

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 17 marca 2021 r. o godz.12.00 w Zakładzie Gospodarki Miejskiej w Lubawce, ul. Zielona nr 12.

Przetarg dotyczy miesięcznej stawki za najem powierzchni użytkowej lokalu / określona stawka jest wartością netto bez podatku VAT - wartość podatku VAT wynosi 23%.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na dany lokal jak niżej:

1. Plac Wolności 6/13                 Lubawka                                 kwota wadium                   1 433,00zł

2. Plac Wolności 9/5                   Lubawka                                 kwota wadium                   1 000,00zł

3. Ciasna 14/2                             Lubawka                                 kwota wadium                   1 000,00zł

4. Al. Wojska Polskiego 17/6      Lubawka                                  kwota wadium                   1 000,00zł

5. Ciasna 6/7                               Lubawka                                 kwota wadium                   1 000,00zł

6. Al. Wojska Polskiego 13/1      Lubawka                                  kwota wadium                   1 571,33zł

7. Rynek 10/5                             Chełmsko Śląskie                    kwota wadium                   1 000,00zł

8. Rynek 4/9                               Chełmsko Śląskie                    kwota wadium                   1 000,00zł

Wadium należy wpłacić na r-k BGŻBNP Paribas Spółka Akcyjna nr 75 1600 1462 1836 6870 0000 0003 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 marca 2021 r.

Za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków na podany rachunek bankowy ZGM

Dokonaną wpłatę wadium należy dołączyć do oferty.

Oferty na najem lokali w formie pisemnej należy składać w zamkniętych kopertach, nie identyfikujących oferenta, z dopiskiem na kopercie:

"Przetarg nieograniczony pisemny bez określenia branży na najem lokali użytkowych"

pocztą na adres: Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce, ul. Zielona 12, 58-420 Lubawka, albo osobiście w siedzibie Zakładu, do dnia 17 marca 2021 r. do godz. 1200.

Po upływie w/w terminu nie będą przyjmowane dalsze oferty.

Na oglądanie lokalu w terminach od 03 marca 2021 r. 17 marca 2021 r. należy umawiać się telefonicznie pod nr tel. (75) 7411322 (wew. 3) w Dziale Administracji ZGM w Lubawce.

Lokale będą udostępnione do oglądania wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Dodatkowe informacje:

 1. W przetargu nie mogą brać udziału podmioty zalegające z płatnościami wobec Gminy Lubawka oraz Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce.
 2. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem przeprowadzania nieograniczonych lub ograniczonych przetargów pisemnych na najem lokali użytkowych położonych w Lubawce, stanowiących własność Gminy Lubawka, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12/2020 Kierownika Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce z dnia 13 maja 2020 r.)
 3. Oferent przed przystąpieniem do przetargu jest zobowiązany do zapoznania się ze stanem technicznym lokalu oraz możliwościami prowadzenia w tym lokalu działalności w wybranej branży.
 4. Oferent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o niezaleganiu ze zobowiązaniami podatkowymi w Urzędzie Skarbowym, składkami w ZUS/KRUS, podatkami i opłatami lokalnymi wobec Gminy Lubawka i Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce. (załącznik nr 1 do oferty przetargowej)
 5. Najemca zobowiązany jest do podpisania umowy najmu w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, pod rygorem odstąpienia przez ZGM od zawarcia umowy najmu oraz przepadku wpłaconego wadium na rzecz Gminy Lubawka
 6. Najemca zobowiązany jest do rozpoczęcia działalności w lokalu w terminie 3 miesięcy od dnia przekazania lokalu.
 7. Obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych organów w przedmiocie możliwości prowadzenia zamierzonej działalności ciąży na najemcy.
 8. Najemca ma obowiązek wnoszenia należności za najem lokalu od początku obowiązywania umowy bez względu na wykonywanie prac remontowych i przystosowywanie lokalu do prowadzenia zamierzonej działalności.
 9. Najemca zobowiązany jest do opłacania należności czynszowych do dnia 10-go każdego miesiąca.
 10. Najemca zobowiązany jest do ponoszenia we własnym zakresie opłat eksploatacyjnych za dostawę mediów (energia elektryczna, woda, ścieki, wywóz odpadów komunalnych).
 11. Dodatkowe warunki przetargu zawarte są w regulaminie przeprowadzenia przetargu i wzorze umowy najmu.
 12. Najemca zobowiązany będzie do uiszczania podatku od nieruchomości za lokal.
 13. Ogłaszającemu przysługuje prawo odwołania lub unieważnienia postępowania przetargowego bez podania przyczyny.

Z A P R A S Z A M Y  D O  W Z I Ę C I A  U D Z I A Ł U  W  P R Z E T A R G U

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz oferty,

Załącznik nr 2 - Oświadczenie dot. oferenta,

Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. lokalu,

Załącznik nr 4 - Oświadczenie RODO,

Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna,

Załącznik nr 6 - Wzór umowy najmu lokalu użytkowego,

Załącznik nr 7 - Regulamin przeprowadzania nieograniczonych lub ograniczonych przetargów pisemnych na najem lokali użytkowych położonych w Lubawce, stanowiących własność Gminy Lubawka, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12/2020 Kierownika Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce z dnia 13 maja 2020r.).

 

Załącznik do pobrania na stronie domowej ZGM.

drukuj
metryka
historia zmian